Odpowiedzialność biskupów
za Kościół powszechny
w czasach zamętu

Czym jest inicjatywa Pro Ecclesia Universali?

Jest to inicjatywa skupiająca organizacje i różne grupy katolików świeckich, których celem jest obrona jedności Kościoła katolickiego (powszechnego) wobec synodalnego procesu jego dezintegracji.

Proces ten wprowadza wśród wiernych rosnący zamęt. Rozmywa tradycyjną doktrynę Kościoła w kwestiach wiary i moralności. Doprowadza do jej skażenia błędami współczesności. Rażącym tego wyrazem jest dokument „Fiducia supplicans” dopuszczający błogosławienie par homoseksualnych.

Jednym z istotnych elementów procesu synodalnej dezintegracji Kościoła jest niszczenie hierarchicznego porządku. Przynosi to efekt w postaci uniemożliwienia następcom Apostołów, czyli biskupom, skutecznego przekazywania Depozytu Wiary.

Destrukcyjny proces tak zwanej synodalności ostatecznie będzie skutkować zanikiem jednoznacznej wykładni prawd objawionych i zasad życia chrześcijańskiego. Narazi to wiernych na trwanie w błędach i grzechach, a więc na utratę zbawienia i wieczne potępienie.

Jaka jest główna kampania w ramach inicjatywy Pro Ecclesia Universali?

Zachęceni słowami Jezusa skierowanymi do Apostołów „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. (Mt 5,37)”, postanowiliśmy wydać i rozpowszechnić broszurę zatytułowaną „Odpowiedzialność biskupów za Kościół powszechny w czasach zamętu”.

Ostatni dokument Stolicy Apostolskiej „Fiducia supplicans” wywołuje poważny zamęt interpretacyjny, co daje powód do obawy, że Kościół wkroczył w fazę ostrego kryzysu doktrynalnego i moralnego. Nasze sumienia ukształtowane przez Wiarę katolicką nie mogą zaakceptować dopuszczalności publicznego błogosławienia par homoseksualnych. Moralnego zła, jakim jest trwanie w takim związku, błogosławić nie wolno, i żadne pokrętne tłumaczenia nie usprawiedliwią praktyki wzywania imienia Bożego dla błogosławienia grzechu. Z tego powodu jako katolicy świeccy nie możemy milczeć i solidaryzujemy się z tymi pasterzami Kościoła powszechnego, którzy wyrazili swój głośny i wyraźny sprzeciw wobec „Fiducia supplicans”.

Poprzez wydanie i rozpowszechnianie naszej broszury chcemy wesprzeć wszystkich hierarchów Kościoła powszechnego, którym zależy na zbawieniu powierzonych im wiernych i którzy publicznie bronią ich przed szerzącymi się błędami – nawet wtedy gdy płyną one od Tronu Świętego Piotra.

Dlatego – kierując się wiernością wobec papieża i biskupów – jesteśmy zaniepokojeni procesem tzw. drogi synodalnej, który zmierza wprost do dezintegracji hierarchicznej struktury Kościoła ustanowionej przez samego Chrystusa i opartej na władzy danej Piotrowi i Apostołom, aby poprzez jej sprawowanie troszczyli się o zbawienie dusz i jedność całego Kościoła powszechnego.

Tylko jedność w Prawdzie i Wierze daje gwarancję integralności Chrystusowej Owczarni, której strzeżenie powierzył Jezus Apostołom – jak również ich następcom na tym jakże trudnym etapie  historii Kościoła Świętego.

Z tego właśnie powodu pragniemy, aby opracowanie „Odpowiedzialność biskupów za Kościół powszechny w czasach zamętu” stało się inspiracją do podejmowania osobistych spotkań przedstawicieli inicjatywy Pro Ecclesia Universali z lokalnymi biskupami, aby ich skłonić do działań na rzecz obrony hierarchicznego porządku w Kościele i ratowania wiernych przed doktrynalnym zamętem.

Jakie mogą być działania dodatkowe?

  1. Rozpowszechnianie opracowania (w wersji drukowanej lub elektronicznej) wśród duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz organizacji wiernych.

  2. Konferencje publiczne wskazujące na konieczność zabierania głosu przez biskupów w sytuacji zamętu w Kościele, nasilającego się zwłaszcza po wydaniu „Fiducia supplicans”.

  3. Modlitwy publiczne i prywatne (regularne) w intencji papieża i biskupa miejsca (również biskupów pomocniczych) o świętość życia i cnotę męstwa w obronie Wiary katolickiej.

Kto może przystąpić do inicjatywy?

Każda grupa lub organizacja katolików świeckich, którym leży na sercu wytrwanie w Wierze i jedności Kościoła katolickiego. Inicjatywa ma charakter nieformalny i oparta jest na moralnym zobowiązaniu jej uczestników do wywierania wpływu na biskupów, aby podjęli działania w obronie Depozytu Wiary, które wynikają ze sprawowanego przez nich urzędu.

Organizacje, które przystąpiły do inicjatywy „Pro Ecclesia Universali”

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi (Polska)

Uczelnia Collegium Intermarium (Polska)

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (Polska)

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (Polska)

Nadácia Slovakia Christiana (Słowacja)

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (Estonia)

Zaklada Vigilare (Chorwacja)

Centro Cultural Cruzada (Kolumbia)

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę (Polska)

Life Site News (International)

Tradition – Family – Property (Nowa Zelandia)

Sacred Heart Media, LLC (Stany Zjednoczone)

Fundacja Nowy Nazaret (Polska)

Krikščioniškosios Kultūros Institutas (Litwa)

Dievo Gailestingumo Bendruomenė (Litwa)

Związek Monarchiczno-Reakcyjny (Polska)

Stowarzyszenie Głos Wiernych (Polska)

Kontakt

Pro Ecclesia Universali

ul. Augustiańska 28
31-064 Kraków

info@proecclesiauniverali.org

© 2024 Pro Ecclesia Universali